Элективті пәндер каталогы

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
Элективті пәндер каталогы (бұдан әрі-ЭПК) таңдау бойынша компонентке кіретін барлық пәндердің жүйеленген аннотацияланған тізбесі болып табылады.
ЭПК құру кезінде ғылымның, практиканың даму үрдістері, нарықтың қажеттілігі және университеттің білім беру қызметін тұтынушылардың сұраныстары ескерілуі тиіс.
Білім беру бағдарламаларының ЭПК келесі талаптарға сәйкес әзірленуі тиіс:
1) элективті пәндер білім алушылардың МЖМБС белгілеген кәсіби құзыреттіліктерін меңгеру қажеттілігіне сәйкес анықталады;
2) элективті пәндерді оқу тәртібі академиялық өзара байланыс логикасына және пәндерді оқытудың кезектілігіне сәйкес, яғни пререквизиттер мен постреквизиттерді көрсете отырып жүзеге асырылады;
3) элективті пәндер типтік оқу жоспарының циклдары бойынша, қысқаша мазмұнымен, кредиттер санымен көрсетілген;
4) элективті курстар алдыңғы пәндерді көрсете отырып, белгілі бір жаратылыстану траекториялары түрінде ұсынылуы тиіс, олардың құралдарын меңгеру келесі пәндерді түсіну үшін қажет;
5) ЭПК білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Элективті пәндер каталогтарының құрылымы (ЭПК)
ЭПК-де келесі ақпарат болуы тиіс: университеттің атауы, мамандықтың атауы мен шифры немесе ББ коды, осы ЭПК әзірленетін оқу жылы, хаттама нөмірі мен күнін көрсете отырып, ЖОО әдістемелік кеңесінің отырысында ЭПК мақұлдау және бекіту.
Бұдан әрі келесі мәліметтерді қамтитын ЭПК кестесі бар: жалпы білім беретін пәндер (ЖБП), негізгі пәндер (НП) және бейіндеуші пәндер (БП) циклы бойынша элективті пәндер блоктары. Магистратура мен докторантура үшін тек НП және БП циклдары толтырылады.
Бұдан әрі пәннің атауы, пререквизиттер (берілген пәнді оқу алдында); постреквизиттер (берілген пәннен кейін оқытылады), кредитпен еңбек сыйымдылығы, пәннің негізгі бөлімдерінің қысқаша мазмұны, оқу мақсаты, оқытудан күтілетін нәтижелер көрсетіледі.
Элективті пәндер каталогын қалыптастыру тәртібі (ЭПК)
Ағымдағы оқу жылының басында, бірақ наурыздан кешіктірмей, дайындық бағытына жауапты академиялық және қауымдастырылған профессорлар келесі оқу жылына элективті пәндердің тізбесі мен мазмұнын анықтайды және оларды ЖОО-ның әдістемелік кеңесіне бекітуге ұсынады.
Элективті пәндердің мазмұны қажетті талаптарға жауап беруі тиіс: өзектілігі, ғылымилығы, зерттеу сипаты, практикамен байланысы, кәсіби ерекшелігі, сондай-ақ оқытушылардың ғылыми-зерттеу қызметі.
Элективті пәндердің бекітілген тізбесін форма бойынша факультеттер ағымдағы оқу жылының сәуір айынан кешіктірмей элективті пәндердің жалпы каталогын қалыптастыру үшін Тіркеуші Кеңсесіне ұсынады.
Тіркеу Кеңсесі деканаттармен бірге білім алушыларды элективті пәндер тізбесімен хабардар етеді.
Ағымдағы оқу жылы ішінде ПОҚ эдвайзерлермен бірге факультет деканының басшылығымен білім алушыларға элективті пәндердің презентациялар өткізеді.
Элективті пәндердің презентациясы кестеге сәйкес оқу уақытынан тыс, бірақ элективті пәндерде жазылған күннен кешіктірілмей өткізілуі тиіс.
Элективті пәндерге жазу белгіленген мерзімде жүргізіледі.
 
2020-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ