Ғылыми жұмыс

Факультеттің ғылыми-зерттеу жұмысы
 
Факультет ҚР МЖМБС-на сәйкес жүзеге асырылып, оқу жоспарларымен бекітілген жоғары базалық білім беруде мамандықтар бойынша студенттерді даярлауды басшылыққа алатын ХБК-ның оқу-тәрбиелік және ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
 Факультет оқу процесін мақсатты түрде ұйымдастырумен, оқытудың формаларын, әдістерін және құралдарын таңдаумен айналысады, білім алушыларға кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеру үшін қажетті жағдай жасайды, білім беру мен ғылыми үдерістер бірлігімен қамтамасыз етеді, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысына жетекшілік етеді.
 
ЖБПФ-ның негізгі ғылыми бағыттары
- ЛИНГВИСТИКА, ТІЛДЕРДІ ДЕҢГЕЙЛІК ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ, КӘСІБИ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
Ғылыми жетекшілер: ф.ғ.к., ассоц. проф. Гакрама К.М. , Жампеисова Ж.М.
Мемлекеттік тіл – рухани жаңғыру тілі;
Салғастырмалы лингвистика;
Функциональды лингвистика;
Терминология.
Тілдік білім беру саласында жаңа әдістер мен инновациялық технологияларды трансляциялау, тәжірибе алмасу.
- ҰЛТТЫҚ-МЕМЛЕКЕТТІК ЕГЕМЕНДІКТІ САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Ғылыми жетекші: т.ғ.к., ассоц. проф. Сулейменова К.К.
Қазақстанның тарихи мәдени және табиғи мұрасы, киелі әрі тарихи орындарға танымдық-зерттеу экспедициясын ұйымдастыру, «Елімнің шежірелі байлығы» өлкетану білімін жандандыру;
Инновациялық технологияларды пайдалана отырып гуманитарлық пәндерді оқытудағы көптілділік мәселелері, қазіргі білім берудің (техниканың, психологияның, информатиканың) философиясы;
Студенттердің ұлттық сәйкестілікті анықтауға және сақтауға бағдарлану негізіндегі саяси әлеуметтендіру және саяси мәдениет;
Қоғамның әлеуметтік құрылымы әлеуметтануы;
Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін зерделеу;
Дінтану.
- ӘРТҮРЛІ МАҚСАТТАҒЫ ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫ ОҢТАЙЛЫ МИКРОКЛИМАТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
 Ғылыми жетекші: т.ғ.к., ассоц. проф. Аймагамбетова З.Т.
Микроклиматты жақсартудың инновациялық тұжырымдамалары мен, энергия шығынын азайту технологиялары;
Микроклимат көрсеткіштерін зерттеу;
Жылуды сақтау және климаттан қорғау;
Дыбыс оқшаулау және діріл әсерін оқшаулау;
Жарық ресурстарын тиімді пайдалану;
Энерготиімділік және экологиялық қауіпсіздік;
Жаңғыртылатын энергия көздерін қолдану;
Болашақтың қаласын жобалау.
- МАТЕМАТИКА МЕН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Ғылыми жетекшілер:  ассоц. проф. Сыдыкова Д.К., Курманкожаева А.А.
 Математиканың қолданбалы мәселелері;
Технологиялық үдерістердіңматематикалық компьютерлік үлгілеу;
инженерлік міндеттерді шешу үшін (нақты салалардағы) компьютерлік бағдарламалық өнімдер мен кешендерді қолдану;
АКТ-ны қолданудың инновациялық тәсілдері. ақпараттық қолдаудың жаңа мультимедиялық алаңдарын құру;
ВІМ технологияларын енгізу.
- СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
Ғылыми жетекші:  КСРО СШ, ассоц. проф.. Югай И.В.
ҚазБСҚА студенттерінің дене дайындығы;
Студенттердің дене қасиеттерін дамытуға дене дайындығының әсері;
Спорттық-сауықтыру әдістемелерін жетілдіру;
«Бодифлекс» озық әдістемесін қолдану;
«Калланетик» және «Окси-сайс» озық оттегі әдістемесі.
 
Жалпы білім беру пәндері факультетінің 2019-2020 оқу жылына
ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары

  1.  

Тақырып атауы

Ғылыми жетекшінің аты-жөні

Студенттің аты-жөні, топ

Күтілетін нәтижелер және орындау мерзімі

«Құрылыс физикасы» бағыты

Ғылыми жетекші З.Т. Аймагамбетова, т.ғ.к., ассоц.проф.

1.

Қала құрылысының микроклиматын бағалау

З.Т.Аймагам-бетова

 

 

  1. курс

1. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - ақпан 2020ж. (факультет деңгейінде)

2. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - сәуір 2020ж.

3. ЖБП пәндері бойынша қалалық жарыстарға, олимпиадаларға қатысу

(соның ішінде он-лайн) – оқу жылы ішінде

4. Мақалалар жариялау

- сәуір - мамыр 2020ж.

2.

Қазіргі қала құрылысында климаттық факторларды қолдану

З.Т Аймагамбетова

3 курс

3.

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы жүйесіндегі жылуды үнемдеу мәселелері

Р.Ю. Кулимова

3 курс 

«Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» бағыты 

Ғылыми жетекші Л.Н. Касымова, ф.ғ.к., ассоц.проф.

4.

 

1. Киноның халыққа әсері

2. Гегельдің диалектикасы - қайшылықтардың рөлі

Р.Х. Кабилова

М.Садвакасова ТВД 17

1. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - ақпан 2020ж. (факультет деңгейінде)

2. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - сәуір 2020ж.

3. ЖБП пәндері бойынша қалалық жарыстарға, олимпиадаларға қатысу

(соның ішінде он-лайн) – оқу жылы ішінде

4. Мақалалар жариялау

- сәуір - мамыр 2020ж.

 

Бейсеева Карина Руслановна, Арх17-10

 

5.

 

ХХ ғасырдың басындағы қазақтардың шетелге қоныс аударуы, олардың қайғылы тағдыры туралы

А.К. Богенбаева

 

2 курс

6.

Американдық философиядағы қазіргі заманғы бағыттар

А. Кушербаева

1 курс

7.

Студент жастардың әлеуметтік мәселелері

Касымова Л.Н.

2 курс

8.

Алматы агломерациясының қасиетті географиясының ерекшеліктері

К.К. Сулейменова

2 курс

9.

Жастар саясатындағы БАҚ рөлі

А.У. Нусипова

 

2 курс

«Тілдік пәндер» бағыты

Жетекшілері Ж.М. Жампейсова, ф.ғ.к., ассоц. проф. К.М. Гакрама, ф.ғ.к., ассоц. проф

Ж.Р. Мангазина, проф. ассисті.

10.

 

1. Қазақ және түрік тіліне ортақ фразеологизмдер

2. Түркі тілдеріне ортақ бір буынды сөздер табиғаты

С.К. Ташимбай

СТР-18-8** Социал Айшат

СТР-18-8** Қамбар Нұргүл

 

 

 

 

 

 

 

1. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - ақпан 2020ж. (факультет деңгейінде)

2. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - сәуір 2020ж.

3. ЖБП пәндері бойынша қалалық жарыстарға, олимпиадаларға қатысу

(соның ішінде он-лайн) – оқу жылы ішінде

4. Мақалалар жариялау

- сәуір - мамыр 2020ж.

 

11

1. Қазақ фольклорының тілдік кеңістігіндегі «шын» мен «жалған» сөздерінің мағыналық өрісі

2. Алматы мейрамханалары атауларының ерекшелігі: семантикалық-прагматикалық аспект

Ж.М. Жампейсова

Абдикулова Ағзия

Арх-18-9

 

 

Рахматулла Айсұлу

Диз 18-2

12

1. Ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні.

1. Қазақ ертегілерінің тәрбиелік мәні

А.О. Жакупова

 

ФСТИМ-18-2 Хафизова Афелия ФСТИМ-18-2 Ахын Алтынай

13.

1. Бұқаралық коммуникация түрлерінің бірі ретінде жарнама тілінің ерекшеліктері

2. Технологияның қазіргі орыс тіліне әсері: жүйелі тіл мәселелері

К.М. Гакрама

1 курс

14.

 

1. Қазіргі новеллалар: проблемалар мен көркемдік троп

2. Қазіргі жастар дискурсындағы туынды үрдістер

3. ХХІ ғасыр адамының тілдік болмысы

Б.А. Абилова

1 курс

15.

1. Қазіргі жарнама тілі

2. Жастар тілі

3. Зайырлы әңгіме

4. Шешендік сөзді құру ережелері

5. Дау және оның түрлері

Ж.К. Нурмахова

1 курс

16.

1. Оқушылардың ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыруға шетелдік анимациялық фильмдер мен компьютерлік ойындардың әсері

2. Мақал-мәтелдердегі сандар

С.Х. Садыканова

1 курс

 

17.

1. Media language and Communication

2. Speech and writing  
3. The Internet and language
4. Language and society

Л.Б. Нагиятова

Юн Карина,

Диз-18-5**
Мухамедина М.,Диз-18-5**
Мурат А.,

Диз-18-5**
Бельманова Л., Диз-18-5** 

18.

1. The role of information  technology industry in economics

2. Ғылыми-техникалық мақалаларды аудару кезіндегі техникалық неологизмдер

Ж.Р. Мангазина

Толеуханова А., ФСТИМ-18

Фомичев А. Диз-18

19.

Acronyms in English language

М.К. Молдабаева

Айтбайқызы Л. СТР-18-5*

20.

Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі

С.К. Беркимбаева

2 курс

21.

Булгаковтың «Мастер и Маргарита» романындағы сәулет стильдерінің көрінісі

Н.Т. Нурпейсова

1 курс

22.

Ағылшын тілі жаһандық қарым-қатынас тілі ретінде

Б.Н. Акшалова

2 курс

23.

Интернетті пайдаланып ағылшын тілін үйрену жолдары

А.Ж. Нургалиева

Бактыгереева С. Арх18-7

24.

Американдық жастар сленгінің берілу ерекшеліктері

А.Ж. Муханова

1 курс

25.

Медиабілім арқылы қарым-қатынас мәдениетін дамыту

К.Е. Саурыкова

1 курс

26.

Сөздікті толықтырудың тәсілі ретінде ағылшын тіліндегі кірме сөздер

С.Т. Шайманова

1 курс

«Сандық математикалық есептеу әдістері,

ақпараттық технологиялар және компьютерлік графика»

Жетекші Д.К. Сыдыкова, т.ғ.к., ассоц.проф.

27.

Қолданбалы есептерді шешуде математикалық есептеулерді қолдану

Д.К. Сыдыкова

 

  1. курс

1. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - ақпан 2020ж. (факультет деңгейінде)

2. «Студент және ғылым: болашаққа көзқарас» студенттердің ғылыми конференциясына баяндамалар - сәуір 2020ж.

3. ЖБП пәндері бойынша қалалық жарыстарға, олимпиадаларға қатысу

(соның ішінде он-лайн) – оқу жылы ішінде

4. Мақалалар жариялау

- сәуір - мамыр 2020ж.

28.

Математикалық материалдарды визуалдау және қабылдауды жақсартуға арналған онлайн-бағдарламаларды зерттеу

Ж.А. Калыбекова

1 курс

29.

Ықтималдықтар теориясы есесептерінің қолданылуы

Г. С. Букенов

1 курс

30.

Жобаларды басқарудағы бағдарламалық қосымшалар

Ж.С. Такенова

1-2 курс

31.

Құрылыстағы жасанды интеллект жүйелері

А.А. Курманкожаева

1-2 курс

32.

BIM технологияларды жобалау мүмкіндіктері

А.К. Рысбаева

 

1-2 курс

33.

1. Ақпараттық технологияларды қолдана отырып жобаларды басқару

2. Құрылыстағы ақпараттық жүйелер

Ж.Т. Кобенкулова

1-2 курс

34.

Жаңа компьютерлік бағдарламалардың мүмкіндіктері

Г.Т. Токтаркожа

1-2 курс

                 

 

"BiM and ECOLOGY"

13.11.2019ж. ҚазБСҚА академиясының 406 аудиториясында "BiM and ECOLOGY" тақырыбында семинар-конференция түрінде талқылау өтті. Оған "Сәулет, Құрылыс, Дизайн, Геодезия" мамандығының магистранттары мен шақырылған қонақтар қатысты.
Іс-шара басында Беркімбаева Сәуле Кенжебекқызы құттықтау сөз сөйлеп, студенттерді ғимараттар мен құрылыстардың Ақпараттық моделімен таныстырды. Содан кейін магистранттар дипломат ретінде қатысып, қатысушылардың алдында өз баяндамаларын оқыды. Қатысушылар ғимараттар мен құрылыстардың Ақпараттық үлгілерін көрсетті.
Семинардың ресми бөлімі аяқталғаннан кейін талқылау барысында магистранттар құрылыс конструкциясының жаңа технологияларымен және экологиялық сәулет ұғымдарымен танысты.
 
 
Ғылыми жоба
 
Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясында Қапшағай қаласының №2,3 орта мектеп оқушыларымен бірігіп ғылыми жұмыстар және ғылыми жобалардың өзекті мәселелерін талқылауға арналған дөңгелек үстел өткізілді. Дөңгелек үстелдің ұйымдастырушылары Қапшағай қаласының №3 орта мектеп мұғалімдері және ЖБПФ-нің ассоц профессоры – С.Қ.Тәшімбай, проф ассистенттері – С.Садыханова, Ж.Калыбекова.
Дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты мен міндеттері – оқушылардың ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық жұмыстарын ынталандыру. Қазір мектеп оқушыларына белгілі бір тақырыпқа  ғылыми жоба жазуға көп мүмкіндіктер бар. Ғылыми жоба жазу арқылы оқушылар өздерін жан-жақты дамытады. Қатысушылар С.Садыханованың «Жоба деген не?» атты баяндамасын тыңдады және талқылады. Ғылми пікірталас нәтижесінде барлығы бірауыздан ұйымдастыру үрдісі - ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау деген шешімге келді.

Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция:

"Ғылыми-зерттеу қызметі заманауи оқушылардың өзін-өзі дамыту және шығармашылық дамыту құралы ретінде»

 

Жастардың зияткерлік әлеуетін дамыту, дарынды оқушыларды іздеу және іріктеу, олардың кәсіби дамуына қолдау көрсету - қазіргі кезеңде білім беру жүйесінің алдында тұрған маңызды міндеттер.

10.11.2020 Қазақ сәулет-құрылыс академиясының жалпы білім беру пәндері факультетінің оқытушылары К.К Сулейменова мен С.Х. Садыканованың бастамасымен «Ғылыми-зерттеу қызметі қазіргі заманғы мектеп оқушыларының өзін-өзі жүзеге асырудың және шығармашылық дамудың құралы ретінде» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция өтті. Конференция жұмысына: В.А. Мальцева, филология ғылымдарының кандидаты, Питирим Сорокин атындағы Сыктывкар мемлекеттік университетінің доценті, м. и. Скорнякова, Санкт-Петербург қалалық ортаны басқару, қала құрылысы және баспа академиясының Халықаралық ынтымақтастық және қоғаммен байланыс орталығының бас маманы, мектеп директорлары, мектеп директорларының орынбасарлары, Академия оқытушылары, пән мұғалімдері қатысты.

Конференцияға қатысушылар дарынды балалармен жұмыс жасаудың заманауи технологияларын қолдана отырып, білім беру ұйымы деңгейінде дарынды тұлғаны дамыту бойынша жұмыс тәжірибесін ұсынды. Ұсынылған материалдардың тақырыбы мен сапасы балалардың дарындылығын дамытуға жағдай жасайтын заманауи білім беру жүйесінің өзін-өзі қамтамасыз ететіндігін көрсетеді. Ол көптеген инновациялық бағдарламалардың, оқыту әдістемелерінің, жоғары уәжді және дарынды балаларды анықтау, қолдау және дамыту тәсілдерінің болуымен, қолданылатын нысандар мен технологиялардың алуан түрлілігімен сипатталады.

Конференцияға қатысушылар Питирима Сорокин атындағы Сыктывкар мемлекеттік университетінің осы бағыттағы жұмысын ерекше атап өтті. Конференцияға қатысушылар Питирим Сорокин атындағы Сыктывкар мемлекеттік университетінің осы бағыттағы жұмысын ерекше атап өтті. Питирим Сорокин атындағы Сыктывкар мемлекеттік университетінің доценті В.Мальцеваның Питирим Сорокин атындағы СМУ жастар саясаты департаментінің орталығы жанындағы клубтардың командалық жұмысына дарынды мектеп оқушыларын табысты тарту, оларға клубтарда жұмыс істеу дағдыларын үйрету, дарындылық белгілері бар балаларды анықтау бойынша инновациялық бағдарламаларды әзірлеу, дарынды жастарды қолдаудың ұзақ мерзімді бағдарламалары туралы баяндамасын үлкен қызығушылықпен тыңдады. Форумға қатысушылардың назарына Санкт-Петербург қалалық ортаны басқару, қала құрылысы және баспа академиясы халықаралық ынтымақтастық және қоғаммен байланыс орталығының бас маманы М.И. Скорнякова, Қапшағай қаласы Ш.Уәлиханов атындағы № 2 гимназияның ГКУ директоры Э. К. Куздеубаева, Қазақ Бас сәулет-құрылыс академиясының студент жастар комитетінің төрағасы Т. Кошбаев сөйлеген сөздері ұсынылды.

Конференцияға қатысушылар дарынды балалардың шығармашылық белсенділігін дамытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін талқылады.

 

ЖБПФ оқытушылары